Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада » Положення про Комітети Громадської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Громадської ради

при Антимонопольному комітеті України

від 07.10.2015 (Протокол № 6)

 

Положення про Комітети

Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

 

1. Комітет Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (надаліКомітет) є тимчасовим дорадчим органом Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (даліГР АМКУ), який створюється з метою забезпечення реалізації завдань Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (надалі – АМКУ).

 

2. На Комітет покладаються обов’язки згідно з відповідним  напрямком діяльності ГР АМКУ відповідно до Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України, зокрема:

вироблення позиції ГР АМКУ щодо питань діяльності ГР АМКУ;

забезпечення законності діяльності ГР АМКУ, органів ГР АМКУ;

підготовка та внесення на розгляд ГР АМКУ пропозицій щодо законодавчого, іншого нормативно-правового регулювання питань за відповідним напрямком діяльності Комітету;

надання висновків щодо законодавчих, інших ініціатив АМКУ.

 

3. Комітет має право:

проводити засідання з питань, що належать до компетенції Комітету;

одержувати від членів ГР АМКУ необхідні матеріали, інформацію для вирішення питань, що належать до компетенції Комітету;

вносити на розгляд ГР АМКУ питання, в межах компетенції Комітету.

 

4. Склад Комітету формується з членів ГР АМКУ та їх представників. Склад Комітету обирається ГР АМКУ на строк повноважень чинного складу ГР АМКУ. Члени Комітету можуть бути переобрані достроково за рішенням ГР АМКУ.

 

5. У випадку неможливості подальшого виконання членом Комітету своїх обов'язків з будь-яких причин,  замість нього до складу Комітету, за рішенням Президії ГР АМКУ може бути включено іншу особу, з наступним затвердженням цієї кандидатури ГР АМКУ. Строк повноважень такої особи закінчується разом із строком повноважень члена Комітету, замість якого вона призначена.

 

6. Комітет формується у кількості не менше трьох осіб. Комітет очолює Голова Комітету. Голова Комітету обирається ГР АМКУ. Голова Комітету може мати заступника (заступників), які обираються Громадською радою із членів Комітету. Голова Комітету щорічно звітує про роботу Комітету.

 

7. Засідання Комітету проводяться не менш ніж один раз на квартал. Засідання Комітету скликаються Головою Комітету з власної ініціативи або за рішенням Президії ГР АМКУ. Головує на засіданнях Комітету його Голова, а в разі його відсутності заступник.

 

8. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комітету (або їх представників).

 

9. Член ГР АМКУ може приймати участь у роботі Комітету особисто, або через представника, який також повинен бути представником інституту громадянського суспільства, від якого відповідного члена Комітету було обрано до ГР АМКУ. Участь через представника може бути тимчасовою або постійною. Така участь оформлюється листом за підписом члена ГР АМКУ до Голови ГР АМКУ або довіреністю на представлення інтересів члена ГР АМКУ в Комітеті. Представництво не потребує затвердження ГР АМКУ змін до складу Комітету.

 

10. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету (або їх представників). У випадку рівності поданих голосів вирішальним є голос головуючого.

 

11. У випадку прийняття рішення шляхом опитування (безвиїзного засідання), рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комітету (або їх представників), які підтримали рішення, від усього складу Комітету. Член Комітету (або його представник), який не погоджується з рішенням Комітету, має право висловити свою окрему думку, яка додається до протоколу голосування.

 

12. Процедура опитування (безвиїзного засідання) може застосовуватись лише щодо питань, які не потребують обговорень та, за умови, якщо жоден з членів Комітету (або їх представників) не заперечує проти такої форми проведення засідання. На опрацювання питання та голосування при застосуванні процедури опитування надається, як правило, не менше двох діб. При цьому, на голосування  виноситься конкретне рішення та надається проект протоколу такого засідання. Протокол підписується без жодних правок, у вигляді, запропонованому для розгляду. Голосування відбувається шляхом листування за допомогою факсу, електронної пошти, листа або особистим підписом члена Комітету (або його представника).

 

13. Розсилку проектів рішень та протоколів засідань, повідомлень щодо початку і закінчення голосування та інформації про результати голосування, а також здійснення реєстрації результатів голосування, збір пропозицій і зауважень до форми проведення засідань та до питань, винесених на голосування здійснює секретар ГР АМКУ.

 

14. Регламент роботи Комітету встановлюється його Головою. 

 

15. Засідання Комітету протоколюються. Перед поданням на підпис Голові Комітету протокол підписується секретарем засідання, що призначається від АМКУ. Протокол передається протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Комітету на зберігання до секретаря ГР АМКУ.

 

16. У засіданні Комітету можуть брати участь члени ГР АМКУ, що не представлені в Комітеті з правом дорадчого голосу. Для цього член ГР АМКУ має заявити голові відповідного комітету про свою заінтересованість брати участь у роботі відповідного комітету. 

 

17. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється секретарем ГР АМКУ. Секретар ГР АМКУ забезпечує інформування членів ГР АМКУ, які виявили заінтересованість у роботі відповідного Комітету, про дату, місце та порядок денний засідань Комітету.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України