Головна » Звернутися в АМКУ » Доступ до публічної інформації

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

27.07.2011                                      м. Київ                                            № 406-р

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16.08.2011 за № 974/19712

 

 

Про затвердження Інструкції

про порядок забезпечення

доступу до публічної інформації в

Антимонопольному комітеті України

 

 

 

 

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Антимонопольний комітет України

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України, що додається.

 

2. Територіальним відділенням Антимонопольного комітету України затвердити власні інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації на підставі положень цієї Інструкції.

 

3. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                    В.П. ЦУШКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Антимонопольного комітету України

27.07.2011 № 406-р

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16.08.2011 за № 974/19712

 

 

 

 

 

Інструкція

про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в

Антимонопольному комітеті України

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до положень  Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

1.2. Ця Інструкція регламентує порядок обов’язкового оприлюднення публічної інформації, надання публічної інформації за запитами, відстрочки та відмови у її задоволенні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) з цих питань.

 

1.3. Дія Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

 

1.4. Комітет не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

1.5. У Комітеті діє підрозділ з питань запитів  на інформацію (далі – підрозділ запитів). Підрозділ запитів у межах визначеної компетенції здійснює приймання, систематизацію, аналіз запитів на інформацію, що надходять до Комітету, консультації під час оформлення таких запитів, а також контроль за виконанням у структурних підрозділах центрального апарату Комітету вимог Закону та цієї Інструкції. У порядку та строки, визначені Головою Комітету, підрозділ запитів складає звіт про результати розгляду запитів на інформацію. Підрозділ запитів виконує також інші функції відповідно до цієї Інструкції.

 

1.6. Керівники структурних підрозділів Комітету забезпечують організацію оприлюднення та надання публічної інформації.

 

1.7. Для збереження публічної інформації та доступу до неї в Комітеті в електронному вигляді створюється в установленому порядку система обліку документів, що містять публічну інформацію. Доступ до системи надається через офіційний сайт Комітету або за запитами на інформацію. Належне функціонування системи забезпечується відділом зв’язку та інформаційного забезпечення.

 

1.8. Розміщення даних у системі обліку здійснюється працівниками, визначеними керівниками структурних підрозділів для заповнення електронних форм обліку, невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

 

1.9. Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в органах Антимонопольного комітету України, затвердженої наказом Комітету від 01.08.97 № 54/01.

 

ІІ. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації

 

2.1. Інформація, зазначена в частині першій статті 15 Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати її оприлюднення і оновлення. Адміністрування веб-сайту Комітету та розміщення на ньому публічної інформації здійснюються Відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії з засобами масової інформації.

 

2.2. Зазначена інформація додатково оприлюднюється шляхом публікації в журналі «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України», інших друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів, розміщення на спеціальних стендах, під час прес-конференцій, брифінгів, у публічних виступах керівників Комітету та в будь-який інший спосіб.

 

2.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв’язку з цим.

 

2.4. Інформація про нормативно-правові засади діяльності, функції, повноваження, основні завдання органів Комітету, напрями їх діяльності; систему обліку документів, що містять публічну інформацію, види інформації, яку зберігає Комітет, порядок складання, подання запитів на інформацію, перелік та умови отримання послуг, що надаються Комітетом, форми і зразки документів, правила їх заповнення, розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми запитів; звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Комітету; порядок оскарження рішень Комітету та його службових осіб, їх дій чи бездіяльності з цих питань оприлюднюється на офіційному веб-сайті Відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії з засобами масової інформації на підставі службових записок структурних підрозділів, відповідальних за визначений напрям.

 

2.5. Інформація про нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії Комітету (крім внутрішньоорганізаційних); плани проведення, порядок денний відкритих засідань Комітету, проекти рішень, що підлягають обговоренню, подаються для оприлюднення структурними підрозділами, відповідальними за визначений напрям, і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії з засобами масової інформації.

 

2.6. Для оприлюднення на офіційному веб-сайті Відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії з засобами масової інформації готується інформація  про організаційну структуру органів Комітету, загальні правила роботи Комітету, правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад роботи, графік прийому громадян; прізвища, імена та по батькові керівника Комітету та його заступників, керівників самостійних структурних підрозділів, керівників територіальних відділень; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на їх заміщення –  Департаментом організаційної роботи та забезпечення Комітету; Відділом зв’язку та інформаційного забезпечення Департаменту організаційної роботи та забезпечення Комітету – про систему обліку; підрозділом запитів – про види публічної інформації, якою володіє Комітет.

 

2.7. Інформація про місцезнаходження, поштові адреси, адреси електронної пошти, службові номери засобів зв’язку органів Комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Департаментом організаційної роботи та забезпечення.

 

2.8. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) оприлюднюється Відділом бухгалтерського обліку та фінансового планування.

 

2.9. Структурні підрозділи, зазначені в пунктах 2.4 – 2.8 цього розділу, надають інформацію щодо оприлюднення відповідних документів до підрозділу запитів у зазначені в пункті 2.1 цього розділу строки.

 

ІІІ. Надання публічної інформації за запитами

 

3.1. Приймання запитів на інформацію проводиться в робочі дні та в робочий час підрозділом запитів шляхом отримання за визначеними номерами телефонів, факсів, адресою електронної пошти Комітету, а також особистого прийому запитувачів інформації. Зазначені запити, а також запити, які надійшли поштою, передаються для реєстрації до загального відділу Управління справами Департаменту організаційної роботи та забезпечення.

 

3.2. Прийом запитувачів інформації проводиться підрозділом запитів у спеціально визначеному приміщенні. У цьому приміщенні створюються умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями. Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб проводиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, прийом запитів від фізичних осіб – поштою, телефоном, електронною поштою або факсом за умови надання даних про особу запитувача.

 

3.3. У такому самому порядку проводиться прийом запитів на інформацію від посадових осіб юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх представників – також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб’єктами владних повноважень.

 

3.4. Письмові запити подаються в довільній формі. При цьому може використовуватися зразок форми запиту на інформацію, розміщений на офіційному веб-сайті Комітету. У запитах повинні міститися відомості, зазначені в частині п’ятій статті 19 Закону. Працівниками підрозділу запитів за потреби надається допомога в оформленні запитів або проводиться повне їх оформлення.

 

3.5. Запити невідкладно подаються на розгляд першому заступнику Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов'язків забезпечує реалізацію вимог Закону, для визначення структурних підрозділів, відповідальних за надання інформації.

 

3.6. Після визначення відповідного структурного підрозділу запити в максимально стислі строки, але не пізніше наступного робочого дня, надаються загальним відділом Управління справами Департаменту організаційної роботи та забезпечення Комітету в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в органах Антимонопольного комітету України, затвердженою наказом Комітету від 01.08.97 № 54/01, для організації виконання керівникам відповідних структурних підрозділів.

 

3.7. Керівники структурних підрозділів після отримання запитів зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити контроль за опрацюванням запитів.

 

3.8. Строк підготовки проекту відповіді на запит у структурних підрозділах, погодження із заступниками Голови Комітету – державними уповноваженими або державними уповноваженими відповідно до розподілу обов’язків та надання його на підпис першому заступнику Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону, не може перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запиту (крім випадків, передбачених частиною другою статті 20 Закону).

 

3.9. Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону, першим заступником Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону, цей строк має бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у відповідному дорученні.

 

3.10. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, у якому розглядається запит, погодженим із заступником Голови Комітету – державним уповноваженим або державним уповноваженим відповідно до розподілу обов’язків, строк надання інформації на запит може бути продовжено до 20 робочих днів першим заступником Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов'язків забезпечує реалізацію вимог Закону. Про продовження строку розгляду запиту повідомляється запитувача в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

3.11. У разі надходження до Комітету запитів на інформацію, якою він не володіє, але відомий її розпорядник, запити за підписом першого заступника Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону, надсилаються належним розпорядникам інформації у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувачів.

 

ІV. Відстрочка та відмова в наданні публічної інформації

 

4.1. Відстрочка в задоволенні запитів на інформацію допускається, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача в письмовій формі з додержанням вимог частини сьомої статті 22 Закону з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

4.2. У задоволенні запиту може бути відмовлено з підстав, передбачених частиною першою статті 22 Закону.

 

4.3. Доступ до інформації з обмеженим доступом надається з урахуванням положень статей  6 – 9 Закону, а також Законів України «Про державну таємницю»  та «Про інформацію».

 

4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Комітету,  розробляється експертною комісією Комітету з урахуванням вимог частини другої статті 6 та частини першої статті 9 Закону. Перелік таких відомостей затверджується Головою Комітету на підставі протокольного рішення експертної комісії Комітету.

 

4.5. Інформація про особу надається та використовується з додержанням вимог статті 10 Закону та з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».

 

4.6. При підготовці структурним підрозділом, відповідальним за надання інформації, відповіді на запит, який стосується інформації з обмеженим доступом, перевіряється, чи є на час надання відповіді на запит законні підстави обмеження доступу, які існували раніше, а також чи не була ця інформація правомірно оприлюднена Комітетом раніше.

 

4.7. Про відмову в задоволенні запиту відповідь надається запитувачу в письмовій формі за підписом першого заступника Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону в порядку та строки, визначені пунктами 3.8, 3.9 розділу ІІІ цієї Інструкції, з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.

 

V. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження

 

5.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Комітету до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

5.2. Скарги фізичних осіб розглядаються в порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

 

5.3. Скарги стосовно рішень, дій чи бездіяльності працівників Комітету розглядаються і відповіді за ними надаються за підписом першого заступника Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону.

 

5.4. У разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності першого заступника Голови Комітету, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує реалізацію вимог Закону, скарга розглядається і відповідь на неї надається за підписом Голови Комітету.

 

 

 

Державний уповноважений                                                             С.М. МОРОЗ

 

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України