Головна » Законодавство » Регуляторна діяльність » Оприлюднення регуляторних актів
02.02.2016

Описание: Описание: Описание: D:\Мои документы\Softline\PortalManager-AMKUMOD\1.0.6.1.0.2.0\Temp\TempHtml.files\PM159image002.jpg

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ  КОМІТЕТ  УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

__.__.2016                                            м. Київ                                                 № __-рп

 

 

Про затвердження Порядку

подання та оформлення повідомлень

про нову державну допомогу та про

внесення змін до умов чинної

державної допомоги

 

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, що додається.

2. Департаменту конкурентної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в цілому.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Комітету                                                                                 Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Антимонопольного комітету України

«__» _________ 2016 року № ___-рп

 

 

Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги (далі – Порядок) розроблено відповідно до абзацу другого пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (далі – Закон).

Порядок визначає механізм подання до Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, терміни і порядок розгляду цих повідомлень.

1.2. Комітет, як Уповноважений орган з питань державної допомоги, визначає належність до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінює допустимість державної допомоги для конкуренції на засадах законності, гласності, неупередженості та обґрунтованості.

1.3. Терміни «органи Антимонопольного комітету України», «економічна конкуренція (конкуренція)», «інформація», «контроль», «малий та середній підприємець», «органи влади», «суб’єкт господарювання», «товар» вживаються  у значеннях, наведених у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Термін «монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання» вживається у значенні, наведеному у статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Терміни «державна допомога суб’єктам господарювання», «заінтересовані особи», «індивідуальна державна допомога», «надавачі державної допомоги», «нова державна допомога», «отримувач державної допомоги», «повідомлення про нову державну допомогу», «програма державної допомоги», «чинна державна допомога» вживаються в значеннях, наведених в статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктами господарювання».

Термін «інформація з обмеженим доступом» вживається у значенні, наведеному у статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4. Цей Порядок застосовується у разі подання повідомлень про нову державну допомогу суб’єктам господарювання або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, крім подання повідомлень щодо:

категорій державної допомоги, надавачі якої звільнені від обов’язку повідомлення на підставі статті 7 Закону;

незначної державної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки експортних операції або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією;

внесення до чинних програм державної допомоги змін, що передбачають збільшення фінансування менш як на 20 відсотків бюджету відповідної програми.

 

ІІ. Органи Комітету, які розглядають повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги

2.1. Голова Комітету призначає державного уповноваженого Комітету, відповідального за розгляд повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

2.2. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги у межах компетенції приймаються такими органами Комітету:

Антимонопольним комітетом України;

Постійно діючою адміністративною колегією Комітету;

Тимчасовою адміністративною колегією Комітету.

2.3. Комітету та Постійно діючій адміністративній колегії Комітету підвідомче прийняття рішень за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги:

якщо державна допомога надається чи буде надаватися в географічних межах, які охоплюють більш ніж третину регіонів України;

надавачами державної допомоги є два і більше органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами;

отримувачем державної допомоги є суб’єкт господарювання, який має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

отримувачем державної допомоги є транснаціональна корпорація, суб’єкт господарювання, у складі якого хоча б одна юридична особа має постійне місцезнаходження за межами України;

отримувачем державної допомоги є суб’єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товару;

надання державної допомоги спрямоване на забезпечення національної безпеки та суспільних інтересів;

про внесення змін до умов чинної державної допомоги, рішення про допустимість якої прийнято Комітетом чи Постійно діючою адміністративною колегією Комітету.

Комітет може прийняти рішення за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

2.4. Рішення Тимчасової адміністративної колегії Комітету може бути прийнято за результатами розгляду будь-якого повідомлення про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги,  крім рішень, прийняття яких належить до повноважень Комітету або Постійно діючої адміністративної колегії Комітету, у разі надання Головою Комітету тимчасовій адміністративній колегії Комітету таких повноважень.

2.5. Голова Комітету має право за клопотанням осіб, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, за поданням державного уповноваженого Комітету, керівника структурного підрозділу Комітету або з власної ініціативи передати будь-які повідомлення та їх матеріали, що є в провадженні органу чи посадової особи Комітету, уповноважених на їх розгляд, на розгляд іншому органу чи посадовій особі Комітету.

 

ІІІ. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, їх права та обов’язки

3.1. Особами, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, є надавач державної допомоги та заінтересовані особи.

3.2. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну допомогу як надавачі державної допомоги, зобов’язані звертатися до Комітету з повідомленнями про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

3.3. Особи, які беруть участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу або про внесення змін до умов чинної державної допомоги, можуть надавати докази, подавати клопотання, усні і письмові пояснення, одержувати копії рішень та розпоряджень (витяги з них, за винятком інформації з обмеженим доступом, а також інформації, визначеної відповідним державним уповноваженим Комітету, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у розгляді повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги), подавати свої міркування та заперечення, оскаржувати рішення та розпорядження.

 

ІV. Порядок подання та розгляду повідомлень про нову державну допомогу

4.1. Повідомлення про нову державну допомогу подаються Комітету надавачами державної допомоги з урахуванням строків розгляду повідомлення та справи про державну допомогу, визначених Законом.

Повідомлення про нову державну допомогу подається до Комітету не менш ніж за 105 днів до запланованої дати набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або рішенням надавача, що дозволяє суб’єктам господарювання отримувати нову державну допомогу.

У разі, якщо надавачами державної допомоги є одночасно декілька органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю чи юридичних осіб, що діють від їх імені, уповноважених розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами, і ініціють та/або надають державну допомогу, Комітету подається спільне повідомлення про нову державну допомогу.

4.2. Повідомлення про нову державну допомогу подається Комітету надавачем державної допомоги нарочним під розписку, надсилається поштою (поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення) або засобами електронного зв’язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Комітету, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Інформація з обмеженим доступом подається надавачем державної допомоги окремо в опечатаному конверті, на кожній сторінці якої зазначається «Інформація з обмеженим доступом», при цьому вказується вид інформації з обмеженим доступом та надається пояснення, чому цю інформацію не потрібно розголошувати або публікувати, чи дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

4.3. Повідомлення про нову державну допомогу в паперовій формі, повинно бути наскрізно пронумеровано, прошито та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів», підписано керівником та головним бухгалтером надавача державної допомоги із зазначенням їх прізвищ, ініціалів та засвідчена печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

Інформація, відображена в паперовій формі, має відповідати інформації, наданій в електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами керівника й головного бухгалтера надавача та засвідчується печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

4.4. Повідомлення про нову державну допомогу складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

У разі неможливості подання надавачем державної допомоги відповідної інформації, яка вимагаються за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку, обов’язково зазначаються причини неподання такої інформації.

4.5. Повідомлення про нову державну допомогу вважається отриманим Комітетом у день його реєстрації в Комітеті.

4.6. Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня його надходження до Комітету, якщо протягом цього строку Комітет не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація у повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, та не надіслав надавачу державної допомоги запит на додаткову інформацію.

4.7. Якщо інформація у повідомленні про нову державну допомогу не відповідає вимогам, встановленим цим Порядком, або є неповною для прийняття рішення про допустимість державної допомоги для конкуренції, державний уповноважений Комітету, відповідальний за розгляд цього повідомлення, протягом 15 днів з дня отримання такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати  30 календарних днів з дня отримання запиту. На вмотивоване клопотання надавача державної допомоги державний уповноважений Комітету може продовжити такий строк.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про нову державну допомогу залишається без руху, а обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про нову державну допомогу без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції.

Повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду з дня отримання Комітетом в повному обсязі інформації, визначеної у наданому запиті на додаткову інформацію.

4.8. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації доведе, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, орган Комітету розпочинає розгляд повідомлення про нову державну допомогу на підставі наявної в нього інформації та повідомляє про це надавача державної допомоги.

4.9. Повідомлення про нову державну допомогу вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію у строк, встановлений запитом державного уповноваженого Комітету на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит, або

не довів неможливість надання додаткової інформації, зокрема у зв’язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше, або

не надав вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит державного уповноваженого Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову у розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

4.10. У разі якщо за результатами попередніх консультацій надавачів державної допомоги, проведених відповідно до розділу VI Порядку, встановлено, що для прийняття рішення немає потреби в отримані усіх документів і відомостей, зазначених у пункті 4.4. Порядку, їх перелік, за погодженням з державним уповноваженим Комітету, відповідальним за розгляд повідомлення про нову державну допомогу, може бути скороченим. За умови отримання цієї інформації в повному обсязі, повідомлення про нову державну допомогу вважається прийнятим до розгляду після 15 днів з дня її отримання Комітетом.

4.11. Під час розгляду повідомлення про нову державну допомогу для прийняття вмотивованого рішення Комітет може вимагати інформацію в отримувача державної допомоги та інших осіб.

4.12. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про нову державну допомогу у будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого частиною шостою статті 10 та частиною сьомою статті 11 Закону.

Для відкликання свого повідомлення про нову державну допомогу надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення.

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про нову державну допомогу, його розгляд Комітетом припиняється, про що протягом п’яти робочих днів повідомляється надавача.

У разі якщо повідомлення про нову державну допомогу подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного та/чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом п’яти робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про нову державну допомогу, у зв’язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги, не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

4.13. Рішення за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу приймається органами Комітету протягом двох місяців з дня початку його розгляду.

4.14. За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу органи Комітету приймають рішення:

про допустимість нової державної допомоги для конкуренції;

про визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою що не є державною допомогою відповідно до Закону;

про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймається органом Комітету, який розглядав таке повідомлення.

Копії рішень про допустимість нової державної допомоги для конкуренції та про визнання підтримки суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою що не є державною допомогою відповідно до Закону, протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу державної допомоги та інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету і вноситься до реєстру державної допомоги.

Копії рішень про початок розгляду справи про державну допомогу, що приймається органом Комітету, який розглядав таке повідомлення, протягом двох робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу державної допомоги; інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та заноситься до реєстру державної допомоги.

4.15. Якщо протягом строку розгляду повідомлення про нову державну допомогу, встановленого частиною п’ятою статті 10 Закону, Комітет не розпочав розгляду справи про державну допомогу, рішення про допустимість нової державної допомоги для конкуренції вважається прийнятим.

4.16. У разі, якщо за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Комітетом прийнято рішення про відмову у його розгляді, або за результатами розгляду справи про державну допомогу Комітетом прийнято рішення про визнання нової державної допомоги недопустимою для конкуренції, надавач державної допомоги може подати Комітету повторне повідомлення про таку державну допомогу.

4.17. Повторне повідомлення про надання нової державної допомоги, передбачене пунктом 4.16 цього Порядку може бути подане, у разі зміни умов надання державної допомоги, що може вплинути на рішення органів Комітету про визнання нової державної допомоги допустимою для конкуренції, зокрема зміни:

1) надавача державної допомоги;

2) отримувача державної допомоги;

3) відомостей щодо отримувачів державної допомоги;

4) форм державної допомоги;

5) розміру державної допомоги;

6) періоду, за який надається державна допомога.

Якщо обставини, що характеризують заявлену нову державну допомогу, суттєво не змінюються, то до повторного повідомлення додаються:

1) документи з виправленими недоліками;

2) документи, які не були надані до попереднього повідомлення про надання нової державної допомоги.

Повторне повідомлення про нову державну допомогу розглядається Комітетом як нове повідомлення про нову державну допомогу за процедурою та у строки, передбачені для розгляду повідомлення про нову державну допомогу.

 

V. Порядок подання та розгляду повідомлень надавачів державної допомоги про внесення змін до умов чинної державної допомоги

5.1. Пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги підлягають повідомленню, якщо вони можуть істотно вплинути на рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції, зокрема, у разі, якщо вони стосуються мети, строків, обсягу, джерел фінансування та отримувачів державної допомоги.

Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подаються Комітету надавачами державної допомоги.

5.2. Повідомлення про зміни до умов чинної державної допомоги подаються за формою повідомлення, встановленою у додатку 2 до цього Порядку, якщо термін дії державної допомоги, визнаної Комітетом допустимою для конкуренції, продовжується не більш ніж на 6 років із збільшенням бюджету чи без такого збільшення і, при цьому, показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості відповідної державної допомоги посилюються (збільшуються) або зменшується інтенсивність надання допомоги та/чи прийнятний розмір витрат.

5.3. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, подається до Комітету з дотриманням вимог, визначених пунктами 4.1 – 4.3 цього Порядку.

5.4. У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося одним чи декількома із двох або більше надавачів державної допомоги, до повідомлення додається погодження (в довільній формі, за підписом керівника надавача державної допомоги) від іншого чи інших надавачів державної допомоги щодо внесення запропонованих змін.

5.5. Органи Комітету приймають рішення про допустимість/не допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції по будь-якій зміні до чинної державної допомоги, про яку повідомлено за формою повідомлення, встановленою додатком 2 до цього Порядку, протягом 60 календарних днів з дня надходження до Комітету повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги.

Копії вказаних рішень протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття надсилаються надавачу державної допомоги, а інформація про них розміщується на офіційному веб-сайті Комітету та вноситься до реєстру державної допомоги.

5.6. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, стосовно якої надавач державної допомоги не подав інформацію відповідно до пункту 5 Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 43-рп,зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 січня 2016 року за № 141/28271 не розглядається, за винятком випадків, коли таке повідомлення подається разом з зазначеною інформацією.

5.7. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається таким, що надійшло до Комітету, у день його реєстрації в Комітеті.

5.8. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду після 10 днів з дня його отримання Комітетом, якщо протягом цього строку державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, не повідомив надавача державної допомоги про те, що інформація у повідомленні не відповідає встановленим вимогам або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції, та не надіслав запит на додаткову інформацію.

5.9. Якщо інформація у повідомленні про внесення змін до умов чинної державної допомоги не відповідає вимогам, встановленим у пунктах 5.2 та 5.3 цього Порядку, або є неповною для прийняття рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги, державний уповноважений Комітету, відповідальний за його розгляд, протягом 10 днів з дня отримання Комітетом такого повідомлення інформує про це надавача державної допомоги, надсилає йому запит на додаткову інформацію і встановлює строк її подання, що не може перевищувати 20 календарних днів з дня отримання запиту.

До отримання додаткової інформації, як це передбачено абзацом першим цього пункту, повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги залишається без руху, а обчислення строку прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції призупиняється.

Час залишення повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги без руху не зараховується у строк для прийняття органами Комітету рішення про допустимість змін до умов чинної державної допомоги для конкуренції.

За умови отримання інформації, яка визначена запитом на додаткову інформацію, в повному обсязі, повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається прийнятим до розгляду з дня її отримання Комітетом.

5.10. Якщо надавач державної допомоги у відповіді на запит державного уповноваженого Комітету про надання додаткової інформації довів, що подання додаткової інформації є неможливим, оскільки інформація йому невідома, недоступна або надавалася раніше, органи Комітету здійснюють розгляд повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги на підставі наявної в Комітеті інформації.

У такому разі перебіг строку для прийняття Комітетом рішення про допустимість для конкуренції пропонованих змін до умов чинної державної допомоги продовжується з дня отримання відповіді на запит державного уповноваженого Комітету.

5.11. Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги вважається відкликаним, якщо надавач державної допомоги:

не подав Комітету інформацію у строк, встановлений запитом на додаткову інформацію та/чи продовжений за результатами розгляду вмотивованого клопотання щодо продовження строку надання інформації на запит;

не довів неможливість надання додаткової інформації, зокрема у зв’язку з тим, що вона йому невідома, недоступна або подавалася раніше;

надавачем державної допомоги не надано вмотивоване клопотання щодо продовження строку надання інформації на відповідний запит Комітету.

У такому разі органи Комітету приймають рішення про відмову у розгляді цього повідомлення та письмово повідомляють про це надавача державної допомоги.

5.12. Під час розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги для прийняття вмотивованого рішення органи Комітету можуть отримувати інформацію від отримувача державної допомоги та інших осіб.

5.13. Надавач державної допомоги може відкликати своє повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги у будь-який час до прийняття органами Комітету остаточного рішення, передбаченого пунктом 5.5 цього Порядку.

Для відкликання свого повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги надавач державної допомоги надсилає до Комітету лист про відкликання такого повідомлення.

У разі відкликання надавачем державної допомоги повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, його розгляд органами Комітету припиняється, про що протягом п’яти робочих днів повідомляється надавача.

У разі якщо повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги подавалося двома та більше надавачами державної допомоги та від одного та/чи від декількох із них до Комітету надійшло клопотання про відкликання повідомлення, розгляд такого повідомлення припиняється, про що протягом п’яти робочих днів повідомляються всі надавачі. Припинення розгляду повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, у зв’язку з відкликанням одним із надавачів державної допомоги, не позбавляє права решту надавачів державної допомоги звернутися до Комітету з повторним повідомленням.

 

VI. Попередні консультації надавачів державної допомоги з Комітетом

 

6.1. Надавачі державної допомоги, при підготовці повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, можуть звертатися до Комітету з клопотанням про проведення попередньої консультацій щодо правильності заповнення форм повідомлень, наведених у додатках 1 і 2 до цього Порядку (далі – консультації).

У клопотанні про проведення консультації надавач державної допомоги може запропонувати дату її проведення та зазначає:

перелік питань, які пропонуються до обговорення під час проведення консультації з Комітетом;

перелік осіб, які представлятимуть інтереси надавача під час консультацій щодо нової державної допомоги або змін до умов чинної державної допомоги.

Надавач державної допомоги може залучити до участі в консультації представників отримувача допомоги з метою надання Комітету відомостей, які потребують технічних, фінансових та інших спеціальних знань, що стосуються реалізації програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

Під час проведення консультацій Комітет може призначати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.

6.2. Консультації проводяться Комітетом за умови отримання не пізніше ніж за 15 днів до запропонованої надавачем державної допомоги дати проведення консультації відповідного письмового звернення надавача допомоги та заповненої надавачем відповідної форми повідомлення, зазначеної у додатку 1 або додатку 2 до цього Порядку.

Час проведення консультації встановлюється Комітетом, але не може бути визначений на дату пізніше ніж через 30 днів після запропонованої надавачем державної допомоги дати  її проведення.

6.3. У разі, якщо програма (програми) державної допомоги або окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги, є складною і потребує розгляду значної кількості питань та даних для підготовки повідомлення про нову державну допомогу або повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги у повному обсязі, Комітет може подовжити час проведення консультації та запропонувати надавачу державної допомоги узгодити план проведення консультації протягом певного періоду.

 

Заступник директора Департаменту

конкурентної політики –

начальник відділу                                                                                                                                                В.Талах

 

 

 


Додаток 1

до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну

допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

(пункт 4.4 Порядку)

 

 

Форма повідомлення про нову державну допомогу

 

Розділ 1

Загальні положення

 

1. Найменування надавача державної допомоги: ___________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________

Факс:_______________________________________________________________

Електронна адреса: ___________________________________________________

Код ЄДРПОУ:________________________________________________________

Особа, відповідальна за підготовку повідомлення про нову державну допомогу (посада, прізвище, ім’я, по батькові): ____________________________________

довіреність на право представляти інтереси надавача державної допомоги[1][1][1]. Додати довіреність до повідомлення про нову державну допомогу.

 

2. За рахунок яких державних, регіональних чи місцевих ресурсів надаватиметься повідомлена нова державна допомога (відповідь деталізуйте):

____________________________________________________________________

 

3. Цілі надання державної допомоги:

сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;

виконання загальнодержавних програм розвитку;

розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;

сприяння окремим видам господарської діяльності;

суб’єктам господарювання в окремих економічних зонах;

підтримка та збереження національної культурної спадщини.

 

4. Вторинна ціль[2][2][2] надання державної допомоги:

____________________________________________________________________

 

5. Вкажіть положення чинних нормативно-правових актів або проектів нормативно-правових актів, які є (можуть бути) підставою для надання державної допомоги. У разі якщо передбачається, що підставою надання державної допомоги буде новий нормативно-правовий акт, надайте копію проекту цього нормативно-правового акту:

____________________________________________________________________

 

6. Документи, що додаються до повідомлення (копії проектів нормативно-правових актів).

 

7. Форма надання державної допомоги:

       Субсидія

       Грант

       Дотація

       Гарантії

       Кредит на пільгових умовах

       Обслуговування кредитів за пільговими тарифами

       Відшкодування збитків

       Фіскальні заходи:

□ зниження ставки/бази податку;

□ скасування податку;

□ зниження податкових ставок;

відстрочення грошових зобов’язань;

розстрочення грошових зобов’язань;

реструктуризація грошових зобов’язань;

відстрочення податкового боргу;

розстрочення податкового боргу;

реструктуризація податкового боргу;

недоїмки із сплати єдиного внеску;

списання податкового боргу;

податкові пільги;

відстрочення сплати податків;

розстрочення сплати податків;

податковий кредит;

розстрочення грошових зобов'язань;

відстрочення грошових зобов'язань;

розстрочення податкового боргу платника податків;

відстрочення податкового боргу платника податків;

списання податкового боргу;

податковий кредит;

інше (вказати який саме) ________________________________________

       Списання боргів, виключно із заборгованістю за надані державні послуги

       Списання штрафних санкцій

       Компенсація збитків суб’єктам господарювання

       Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

 Надання суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано

____________________________________________________________________

(вказати необхідне)

 Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами, нижче ринкових, прямо чи опосередковано

____________________________________________________________________

(вказати необхідне)

 Придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових

 Придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових

 Продаж державного майна за цінами, нижче ринкових

 Збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання

 Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для приватних інвесторів

 

Відповідь деталізуйте: _________________________________________________

 

Для кожної форми державної допомоги окремо наведіть точний опис правил

________________________________________________________________

 

Якщо державна допомога не фінансується із державного або місцевого бюджетів, поясніть способи фінансування:

 

       Через парафіскальні збори або податки, які не встановлюються державою. Зазначте всю детальну інформацію про такі збори, а також найменування продукції (товарів, робіт, послуг), на які такі збори покладаються.

____________________________________________________________________

       Акумульовані резерви (вказати власника таких резервів);

       Державні підприємства[3][3][3] (які саме підприємства);

       Інше (вкажіть) __________________________________________________

 

8. Вкажіть заплановані дати початку і закінчення надання допомоги[4][4][4]:

Дата початку застосування заходу: ______________________________________

Дата завершення застосування заходу: ___________________________________

 

9. Захід з надання державної допомоги виконуватиметься за заявкою, поданою одним чи більше суб’єктами господарювання?

o так                         o ні

Якщо так, вкажіть назву, місцезнаходження суб’єкта господарювання та його код ЄДРПОУ

____________________________________________________________________

 

10. Нова державна допомога, про яку повідомляється, є індивідуальною?

o так                         o ні               

 

11. Отримувачі державної допомоги:

            Тип отримувача державної допомоги у розрізі права власності:

o приватний

o державний

 

Вкажіть категорію отримувача державної допомоги[5][5][5] заходу підтримки:

o малі підприємства

o середні підприємства

o малі та середні підприємства

o великі підприємства

o усі (малі, середні і великі)

o підприємства в скрутному становищі

 

Приблизна кількість отримувачів державної допомоги:

o Менше 10;

o від 11 до 50;

o від 51 до 100;

o від 101 до 500;

o від 501 до 1000,

o Більше 1000.

 

Чи призначається захід для невизначеної групи підприємств?

o так                         o ні

 

 

Якщо ні, то надайте таку інформацію:

Назва підприємства/-в

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Код КВЕД[6][6][6]

Двоцифровий номер /сектор

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи призначається захід для визначеної галузі економіки?

o так                         o ні                           

 

Якщо так, вкажіть галузь відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності та зазначте відповідний двоцифровий номер (відповідно до КВЕД) ___________________________________________________________

сектор:  _____________________________________________________________

двоцифровий номер: __________________________________________________

 

Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для отримання державної допомоги?

o так                         o ні                           

 

Якщо так, вкажіть адміністративні одиниці, які матимуть переваги:

____________________________________________________________________

12. Вкажіть міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які стосуються нової державної допомоги (у разі існування міжнародної угоди):

____________________________________________________________________

 

13. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної допомоги впевненість у тому, що державна допомога буде відповідати зазначеним умовам і цілям (короткий опис основних елементів у рамках компетенції і повноважень кожного надавача державної допомоги, передбачених законодавством):

____________________________________________________________________

 

Розділ 2

Відомості та інформація про індивідуальну державну допомогу[7][7][7]

 

14. Ідентифікаційні дані отримувача індивідуальної державної допомоги:

- Назва отримувача ______________________________________________

- Код ЄДРПОУ отримувача державної допомоги _____________________

- Місцезнаходження отримувача державної допомоги _________________

- Телефон: ______________________________________________________

- Факс: _________________________________________________________

- Електронна пошта: _____________________________________________

- Перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб), пов’язаних з отримувачем державної допомоги відносинами контролю (вказати їх назву, юридичну адресу, код ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________

 

15. Фінансово-економічні результати на підставі даних річної фінансової та податкової звітності отримувача державної допомоги за останні 5 років (у разі якщо буде надаватися незначна державна допомога, надається інформація за останні 3 роки), що передують року подачі до Комітету повідомлення про нову державну допомогу[8][8][8] (за кожен звітний рік окремо):

- Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

__________________________________________________________________

- Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), при їх реалізації на внутрішньому ринку України

_____________________________________________________________________

- Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), при їх реалізації у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога _______________________________________________________________________

- Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), при їх реалізації на експорт

_____________________________________________________________

- Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) ____________________

- Прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога ______________

- Прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на експорт

_______________________________________________________________________

16. Господарська діяльність та інформація про ринок за останні 3 роки:

а) Опишіть (коротко) основний вид діяльності (вказується вид діяльності, що складає більшу частину доходу від операційної діяльності (доходу від реалізації товарів (робіт, послуг)):

____________________________________________________________________

б) Опишіть (коротко) інші види діяльності ______________________

в) Вкажіть продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються отримувачем державної допомоги _______________________________________

г) Вкажіть територіальні (географічні) межі, в яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги) _____________________________________

д) Основні конкуренти отримувача державної допомоги: (вказуються основні конкуренти діяльності по всіх видах діяльності отримувача (основній та інших)):

 

Назва суб’єкта господарювання

Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ

Примітка

1

2

3

4

5

Основний вид діяльності

 

 

 

 

 

Інші види діяльності (по кожному виду окремо, вказавши вид діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) Частка ринку отримувача державної допомоги (вказуються частки ринку для кожного виду діяльності окремо)[9][9][9]

 

Рік

Товарні межі ринку

Територіальні (географічні) межі ринку

Частка отримувача державної допомоги на ринку

1

2

3

4

5

Основний вид діяльності

 

 

 

 

 

Інші види діяльності (по кожному виду окремо, вказавши вид діяльності)

 

 

 

 

 

 

ж) Будь-яка інша інформація, яка може допомогти у визначенні товарних та територіальних (географічних) меж ринків _____________________________

 

17. Державна допомога, отримана за останні 5 років (у разі якщо буде надаватися незначна державна допомога, надається інформація про державну допомогу, отриману за останні 3 роки)[10][10][10] _________________________________

 

18. Категорії державної допомоги:

допомога для забезпечення розвитку регіонів;

підтримка середнього та малого підприємництва;

допомога на професійну підготовку працівників;

допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;

допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання;

допомога на захист навколишнього природного середовища;

допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

допомога на підтримку окремих галузей економіки.

 

19. Вкажіть, якщо державна допомога в будь-якому з випадків, передбачених пунктом 18 форми повідомлення про нову державну допомогу, надається отримувачу державної допомоги в рамках приватизації з іноземним або вітчизняним стратегічним інвестором (коротко викладіть опис дії)

____________________________________________________________________

 

20. Для надання державної допомоги з метою, передбаченою в пункті 18 форми повідомлення про нову державну допомогу, необхідно:

а) Схематично вказати, яким чином організована діяльність отримувача державної допомоги та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ним відносинами контролю ________________________________________________

б) Чи знаходиться отримувач державної допомоги в скрутному становищі? Опишіть детально причини виникнення такої ситуації.

____________________________________________________________________

в) Якщо надавач державної допомоги пов'язує надання допомоги з існуванням плану з відновлення/реструктуризації отримувача державної допомоги, представити план, в якому будуть вказані:

- заходи з реструктуризації, строки реалізації та загальна вартість;

- графік реалізації заходів з реструктуризації/відстрочення/розстрочки відповідних витрат;

- оцінка прибутку і збитків за кожен рік з початку і до кінця реструктуризації;

- відомості про максимальні виробничої потужності отримувача державної допомоги до і після реструктуризації;

- прогнозні надходження і платежі, визначені на кожен рік, з початку і до кінця реструктуризації;

- відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної допомоги до і після реалізації програми інвестицій для реструктуризації. Вказати на скільки відсотків зміняться ці потужності;

- загальна кількість працівників отримувача державної допомоги, яких планується звільнити, графік звільнень з виплатою відповідних костів (підстави звільнення відповідно до законодавства та виплат відповідних коштів) і методи покриття витрат на звільнення;

- інше __________________________________________________________

г) якщо отримання державної допомоги призведе до створення отримувачем державної допомоги постійних або тимчасових робочих місць, вкажіть їх кількість і термін, на який вони будуть створені:

____________________________________________________________________

д) якщо отримання державної допомоги матиме ефект збереження кількості постійних робочих місць, вкажіть їх кількість і термін, на який вони збережуться:

____________________________________________________________________

е) якщо надавач державної допомоги обумовлює необхідність надання державної допомоги іншими чинниками, ніж вказаними у цьому пункті форми повідомлення про нову державну допомогу, вкажіть їх:

____________________________________________________________________

 

Розділ 3

Оцінка індивідуальної державної допомоги

21. Надайте дані про конкретні форми надання державної допомоги, передбачені пунктом 7 форми повідомлення про нову державну допомогу. У разі надання державної допомоги у кілька етапів вкажіть повну суму державної допомоги, що надається за цей період, та схему її розстрочення.

____________________________________________________________________

22. Детально опишіть правила та умови подачі заявки для кожної конкретної форми, включно з описом інтенсивності допомоги.

____________________________________________________________________

23. Для кожної конкретної форми надання державної допомоги повинні бути вказані суми, на основі яких обчислюється державна допомога (земля, будівлі, обладнання тощо).

____________________________________________________________________

24. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), вкажіть відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні для надання державної допомоги.

____________________________________________________________________

 

Розділ 4

Інформація та відомості про програму державної допомоги

25. Галузь, у якій надаватиметься державна допомога.

____________________________________________________________________

26. Тривалість схеми державної допомоги. Якщо програма державної допомоги не обмежена певним терміном, оцінюється тривалість дії цієї програми державної допомоги.

____________________________________________________________________

27. Категорії державної допомоги:

допомога для забезпечення розвитку регіонів;

підтримка середнього та малого підприємництва;

допомога на професійну підготовку працівників;

допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць;

допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання;

допомога на захист навколишнього природного середовища;

допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

допомога на підтримку окремих галузей економіки.

28. Для категорій, передбачених у пункті 27 форми повідомлення про нову державну допомогу, до яких застосовується програма державної допомоги, надається інформація про:

а) суб’єктів господарювання (отримувачів державної допомоги), яким за програмою державної допомоги надається така допомога, з конкретним розподілом державної допомоги між ними (вказати типи суб’єктів господарювання, їх види діяльності (основні та інші) тощо)

____________________________________________________________________

б) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для включення отримувачів державної допомоги до програми державної допомоги (вказуються конкретні критерії, запропоновані нормативно-правовим актом)

____________________________________________________________________

в) продукцію (товари, роботи, послуги) і кваліфікаційні критерії, розроблені надавачем державної допомоги, для її включення в програму державної допомоги (заповнюється за необхідності)

____________________________________________________________________

г) територіальні (географічні) межі, в яких надаватиметься державна допомога

____________________________________________________________________

д) вказати кваліфікаційні критерії для включення в програму державної допомоги (заповнюється за необхідності)

____________________________________________________________________

29. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів (угод), вкажіть відсоток коштів, залучених для страхування за такими договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні для надання державної допомоги.

____________________________________________________________________

 

Розділ 5

Оцінка державної допомоги у формі програми державної допомоги

30. Загальний передбачуваний обсяг державної допомоги, що надається програмою державної допомоги, на весь період застосування з відрахуваннями по роках (вказується загальний бюджет і бюджет на кожен рік окремо) ____________________________________________________________________

31. Оцініть загальну кількість отримувачів державної допомоги за програмою державної допомоги (вказується максимальна кількість отримувачів) ____________________________________________________________________

32. Оцініть передбачену середньорічну суму, що надаватиметься отримувачам державної допомоги за програмою державної допомоги ____________________________________________________________________

33. Оцініть ринки товарів, які постраждають від надання державної допомоги за програмою державної допомоги, і надайте, якщо такі є, дослідження, аналізи і ринкові стратегії

____________________________________________________________________

 

Розділ 6

Тривалість державної допомоги

34. Тривалість державної допомоги (заповнюється за необхідності).

Для індивідуальної державної допомоги:

а) вказується дата, з якої державна допомога набирає чинності

____________________________________________________________________

б) зазначається тривалість заходів, для яких надається державна допомога (кількість місяців, років тощо)

____________________________________________________________________

Для програм державної допомоги:

а) вказується дата, з якої буде надано державну допомогу

____________________________________________________________________

б) вказується дата, до якої державна допомога буде надаватися

____________________________________________________________________

в) якщо період перевищує 6 річний термін, необхідно довести, що тривалий період є обов’язковою умовою для досягнення цілей схеми державної допомоги

____________________________________________________________________

35. Поєднання різних форм державної допомоги:

а) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, наданою з місцевих, регіональних, національних джерел або схемами державної допомоги, які охоплюють ті ж прийнятні витрати?

□ Так                                   □ Ні

б) Якщо існує будь-яке поєднання форм державної допомоги, необхідно описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєднання форм державної допомоги[11][11][11]

____________________________________________________________________

36. Сумісність державної допомоги (вказуються законодавчі та інші нормативно-правові акти, які застосовуються для повідомлення про державну допомогу, а також вся інформація та документи, необхідні для аналізу, зокрема ті, що були підставою надання державної допомоги суб’єктам господарювання за останні 5 років (у разі надання незначної державної допомоги – за останні 3 роки), що передують року надання нової державної допомоги).

 

Розділ 7

Заключні положення

37. Заключні уточнення, у тому числі ефекти і вигоди, які передбачається отримати від надання державної допомоги

 ____________________________________________________________________

38. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету обґрунтованого рішення

____________________________________________________________________

39. Додаткова інформація (додаються всі документи та інформація, необхідні для повідомлення, будь-яка інша інформація, яка необхідна для розгляду органами Комітету повідомлення про нову державну допомогу.

40. Конфіденційність

____________________________________________________________________ (якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

41. Інформація, яка подається в електронному вигляді, відповідає інформації, яка надається в паперовому вигляді.

Особа, що заповнила форму[12][12][12]

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

Керівник

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

Головний бухгалтер

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

 

 М.П.

 

 

 


Додаток 2

до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову

державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги

(пункт 5.2 Порядку)

 

 

Форма повідомлення про внесення змін до умов чинної

державної допомоги

 

1. Схема індивідуальної державної допомоги або програма державної допомоги, за якою прийнято рішення органу Комітету про її допустимість для конкуренції

____________________________________________________________________

(у випадку, якщо схема індивідуальної державної допомоги або програма державної допомоги була повідомлена Комітету кілька разів, надайте інформацію про останнє заповнене повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги, по якій органами Комітету було прийнято рішення про допустимість для конкуренції)

 

1.1. Номер та дата рішення органу Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції.

____________________________________________________________________

 

1.2. Головна ціль надання державної допомоги (вказується одна ціль)

___________________________________________________________________

 

1.3. Назва, дата прийняття та номер нормативно-правового акта, відповідно до якого надається державна допомога:

____________________________________________________________________

 

1.4. Сукупний розмір державної допомоги, що надається

____________________________________________________________________

 

1.5. Термін дії державної допомоги

____________________________________________________________________

 

2. Причина подання повідомлення:

а) новий розмір державної допомоги

____________________________________________________________________

(вказується загальний та річний розмір державної допомоги)

 

б) новий термін дії державної допомоги

____________________________________________________________________

(вказується дата, з якої державна допомога може бути надана, і дата, до якої державна допомога надаватиметься)

 

в) нова мета надання державної допомоги

____________________________________________________________________

 

г) нові джерела фінансування державної допомоги

____________________________________________________________________

 

д) інші нові показники, що характеризують відповідні критерії оцінки допустимості державної допомоги, відсоток, на який зменшується інтенсивність надання державної допомоги та/чи прийнятний розмір витрат

____________________________________________________________________

(відповідь деталізувати)

 

3. Додатки: копії, витяги з відповідних документів, на підставі яких наведено інформацію у цій формі.

 

4. Конфіденційність

____________________________________________________________________ (якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

 

5. Інформація, яка подається в електронному вигляді, відповідає інформації, яка надається в паперовому вигляді.

 

Особа, що заповнила форму[13][13][13]

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

Керівник

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

Головний бухгалтер

_________________________                 _________________________                          _________________________

        (прізвище, ініціали)                                                        (підпис)                                                                          (дата)

 

 

 

 М.П.

[1][1][1] Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи, є точними і повними[1][1][1] У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачі інформація надається по кожному з цих надавачів.

У разі якщо два та більше надавачів державної допомоги визначають контактною особою одну й ту ж особу для представлення їх інтересів під час розгляду Антимонопольним комітетом України повідомлення про нову державну допомогу, кожен має надати відповідну довіреність.

[2][2][2] Вторинна ціль — це одна з цілей, яка переслідується на додаток до первинної, і лежить в основі надання допомоги. Наприклад, схема має за первинну ціль дослідження і розробки, а за вторинну може мати розвиток малих і середніх підприємств (МСП), якщо вона призначена тільки для МСП. Вторинна ціль може бути секторальною, як, зокрема, дослідження і розробки для допомоги у сталеливарному секторі.

[3][3][3] Поняття державного підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.

[4][4][4] У разі якщо застосовуються різні заходи з надання державної допомоги та/або різні строки застосування заходів інформацію надати по кожному заходу окремо (з відповідним уточненням).

[5][5][5] Відповідно до чинного законодавства України.

[6][6][6] Зазначаються коди КВЕД щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

[7][7][7] Заповнюється, якщо державна допомога є індивідуальною державною допомогою

[8][8][8] Додаються копії фінансових та податкових звітів отримувача державної допомоги

[9][9][9] Обчислюється відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року № 49-р, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року № 317/6605.

[10][10][10] Вказується вся державна допомога, отримана за останні три роки (з посиланням на рішення органу Антимонопольного комітету України про допустимість державної допомоги, у разі якщо таке рішення було прийнято).

[11][11][11] Наприклад, для надання державної допомоги будуть розглядатися загальна сума державної допомоги або малозначною допомоги, що надається для підтримки діяльності або проекту, незалежно, з яких саме коштів фінансується державна допомога - адміністративно-територіальних одиниць, державних або зовнішніх ресурсів

[12][12][12] Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи, є точними і повними.

[13][13][13] Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи, є точними і повними

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України