Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада

ПОГОДЖЕНО

Розпорядження Антимонопольного

комітету України

від 13.04.2011 № 177-р

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Громадської ради

при Антимонопольному комітеті України

від  30.05.2011 № 2.2 (Протокол № 2)

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України

 

 

1. Громадська рада при Антимонопольному комітеті України  (надалі – Громадська рада або Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Антимонопольному комітеті України (надалі – АМКУ) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю АМКУ, налагодження ефективної взаємодії АМКУ з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

 

2. Громадська рада створюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із проведенням консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, для врахування громадської думки в процесі підготовки, прийняття та реалізації рішень АМКУ.

 

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 3 листопада 2010 року № 996, іншими актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 

 

4. Положення про Громадську раду погоджується з АМКУ та затверджується на  засіданні Громадської ради.

 

5. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю АМКУ;

сприяння врахуванню АМКУ громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

координація заходів, пов'язаних з проведенням АМКУ консультацій з громадськістю з питань політики у сфері захисту економічної конкуренції;

підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки тощо, розробником яких є АМКУ;

участь за пропозицією керівників АМКУ у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій АМКУ з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень;

підготовка пропозицій щодо форм та способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження АМКУ;

інформування АМКУ про результати проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації, відомостей про діяльність Громадської ради й прийняті нею рішення.

 

6. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує і подає АМКУ пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

готує та подає АМКУ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

подає АМКУ пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

подає АМКУ пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

подає АМКУ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики, демонополізації економіки, удосконалення роботи АМКУ та інші питання, віднесені до компетенції АМКУ;

проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, віднесених до компетенції АМКУ;

здійснює громадський контроль за врахуванням АМКУ пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

розробляє та подає на розгляд АМКУ пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з метою реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції і подає їх в установленому порядку АМКУ;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації,  про свою діяльність, прийняті рішення та стан  їх виконання на офіційному веб-сайті АМКУ та в інший прийнятний спосіб;

проводить громадську експертизу нормативно-правових актів АМКУ, що стосується захисту конкуренції;

збирає, узагальнює та подає АМКУ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

проводить дослідження, необхідні для підготовки проектів рішень АМКУ з актуальних питань, віднесених до його компетенції;

аналізує стан та тенденції розвитку законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань, що пов'язані з захистом економічної конкуренції;

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

7. Громадська рада має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комітети, комісії, експертні, робочі групи тощо);

залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від АМКУ, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

отримувати від АМКУ проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

затверджувати внутрішні документи (положення) Громадської ради (зокрема, регламент, план-графік засідань, план роботи тощо);

затверджувати граничну чисельність Громадської ради, приймати рішення про виключення з числа членів Громадської ради та прийом нових членів до складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням.

 

8. Члени Громадської ради мають право:

брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;

вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Громадської ради;

ініціювати створення секцій, експертних та робочих груп Громадської ради, брати участь у їх роботі, очолювати їх;

ініціювати залучення представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради; 

добровільно виходити зі складу Громадської ради.

 

9. Члени Громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений АМКУ.

 

10. Члени Ради зобов'язані:

дотримуватися вимог цього Положення та рішень Громадської ради;

брати активну участь у діяльності Громадської ради;

утримуватися від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція Громадської ради, до остаточного прийняття Громадською радою відповідного рішення.

 

11. Доступ Громадської ради до інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

12. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (надалі – інститути громадянського суспільства).

 

13. Громадська рада обирається терміном на два роки.

 

14. Гранична чисельність Громадської ради (її кількісний склад) та персональний склад Громадської ради (обрання особи членом Громадської ради) встановлюються рішенням установчих зборів, яке приймається шляхом рейтингового голосування. При обранні персонального складу таке голосування відбувається за кандидатури, які добровільно заявили про бажання взяти участь у роботі Громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства (тут і надалі в цьому Положенні рейтингове голосування передбачає, що прийнятим вважається рішення або обраним вважається кандидат, яке(ий) набрало(в) найбільшу кількість голосів).

 

15. Персональний склад Громадської ради затверджується АМКУ на підставі протоколу установчих зборів.

 

16. Зміни до граничної чисельності Громадської ради та персонального складу Громадської ради (включення до складу Громадської ради нових членів, виключення з членів Ради) здійснюються рішенням Громадської ради та затверджуються АМКУ.

 

17. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж  одного представника від кожного інституту громадянського суспільства.

 

18. Припинення членства у Громадській раді здійснюється згідно з рішенням Громадської ради:

за відповідною заявою члена Громадської ради;

за систематичне нез'явлення члена Громадської ради на засідання Громадської ради (2 і більше разів поспіль) без поважних причин (повідомлення члена Громадської ради про проведення засідання з порушенням встановленого регламенту є поважною причиною відсутності члена Громадської ради);

за заявою інституту громадянського суспільства, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

у разі скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

у разі неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

19. Представник інституту громадянського суспільства за поданням такого інституту може бути замінений іншим представником за рішенням Громадської ради, прийнятим відповідно до цього Положення.

 

20. Громадську раду очолює голова Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (надалі – голова Громадської ради або голова), який обирається із числа її членів строком на два роки шляхом рейтингового голосування.

 

21. Голова Громадської ради має заступника, який обирається із числа членів Ради строком на два роки шляхом рейтингового голосування.

 

22. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу АМКУ або іншого органу державної влади.

 

23. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у Раді, а також виникнення підстав, які не дають можливості голові Громадської ради виконувати свої обов'язки.

 

24. Голова  Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку засідань Громадської ради;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями Громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

 

25. Голова Громадської ради може брати участь у відкритих засіданнях АМКУ та його колегій.

 

26. Голова, а за його відсутності, заступник голови, головує на засіданнях Громадської ради.  У випадку відсутності голови Громадської ради чи його заступника на засіданні головує один із членів Ради за рішенням Ради.

 

27. Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є чергові та позачергові засідання.

 

28. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради та проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

 

29. Позачергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради за ініціативи одного або  кількох членів Громадської ради за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу Громадської ради, висловленої у результаті голосування  за допомогою електронної пошти чи в інший визначений  Громадською радою спосіб, або відповідно до звернення  Голови АМКУ.

30. Голова Громадської ради інформує Голову АМКУ про проведення засідання Ради та подає матеріали з питань, що виносяться на засідання Ради, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання.

 

31. Проекти рішень та матеріали до розгляду  Громадської ради вносяться на розгляд членів Громадської ради шляхом розсилання їх електронною поштою чи в інший визначений Громадською радою спосіб:

до чергових засідань – не пізніше ніж за три робочі дні;

до позачергових засідань – не пізніше  ніж за один робочий день.

 

32. У засіданнях Громадської ради також можуть брати участь працівники АМКУ, підприємств, організацій, що належать до сфери його управління, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

 

33. За запрошенням голови Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

34. У засіданнях Громадської ради  бере  участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник АМКУ.

 

35. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

 

36. Регламент проведення засідання Громадської ради визначається Громадською радою на її засіданні за пропозицією головуючого на засіданні Громадської ради.

 

37. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради (наявність кворуму).

 

38. У разі, якщо засідання Громадської ради не відбулось у зв'язку з відсутністю кворуму, голова Громадської ради може скликати позачергове засідання у строк не раніше ніж через п’ять днів з дати засідання, що не відбулось. У такому випадку засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як чверть від складу Громадської ради.

 

39. Членство в Громадській раді є індивідуальним. У виключних випадках за рішенням Ради до участі у засіданні може бути допущено представника члена Ради на підставі відповідної довіреності. При цьому член Громадської ради має не пізніше ніж за один робочий день до засідання Ради повідомити секретаря Громадської ради про участь такого представника члена Ради у засіданні Ради. 

 

40. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі незгоди з ухваленим рішенням член Громадської ради має право зазначити та письмово викласти окрему думку, що долучається до відповідного рішення.

 

41. Рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише у випадках наявності підтверджень того, що з цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин присутніх членів Громадської ради.

 

42. В окремих випадках засідання Громадської ради можуть проводитись у телефонному (селекторному) режимі, внесення пропозицій та голосування членів Громадської ради можуть відбуватися заочно з використанням факсу та/або електронної пошти.

 

43. Рішення Громадської ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

 

44. Протокол кожного засідання Громадської ради складає секретар Ради. Протокол підписує голова та секретар Громадської ради.

 

45. Рішення Громадської ради публікуються на офіційному сайті АМКУ.

 

46. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду АМКУ.

 

47. Рішення АМКУ, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті АМКУ та в інший прийнятний спосіб.

 

48. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 

49. Громадська рада інформує АМКУ та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті АМКУ та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

50. Функції секретаря Громадської ради виконує працівник підрозділу АМКУ, відповідального за зв’язки з громадськістю і засобами масової інформації.

Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює підрозділ АМКУ, відповідальний за зв'язки з громадськістю і засобами масової інформації.

 

51. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

52. Переобрання складу Громадської ради відбувається шляхом проведення нових установчих зборів Громадської ради. Відповідна процедура починається не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення її повноважень утворенням ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради (надалі – ініціативна група).

 

53. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять не більше ніж 10 представників інститутів громадянського суспільства, в тому числі не більше 5, які є членами чинної Громадської ради та делеговані рішенням Громадської ради до ініціативної групи, та представники АМКУ.

 

54. Не пізніше ніж за 75 календарних днів до проведення установчих зборів АМКУ в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу й номер телефону відповідальної особи.

 

55. Протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення та іншої інформації, передбаченої у пункті 54 цього Положення для участі в установчих зборах, до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються: рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства; копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства; інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

 

56. Ініціативна група розглядає надіслані заяви та додані до них матеріали та у разі виявлення недоліків, які унеможливлюють розгляд заяви, надсилає не пізніше ніж за 30 днів до проведення установчих зборів повідомлення заявнику про виявлені недоліки.  Протягом 15 днів з дня надіслання такого повідомлення заявник має право усунути недоліки в заяві, надавши до ініціативної групи відповідну інформацію.

 

57. За 15 календарних днів до проведення установчих зборів ініціативна група починає формувати на підставі поданих заяв список учасників установчих зборів –кандидатур до нового складу Громадської ради. До складу учасників установчих зборів включаються заявники, які надали докази про здійснення ними та інститутом громадянського суспільства, представником яких вони є, професійної діяльності у сфері, що стосується суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів у частині, пов’язаній з діяльністю Антимонопольного комітету України.

 

58. Список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради, список заявників, яких не включено до складу учасників, та інформація про час та місце проведення установчих зборів не пізніше ніж за 10 днів до проведення установчих зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті АМКУ. Зазначену інформацію може бути додатково оприлюднено в інший прийнятний спосіб.

 

59. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при АМКУ до проведення установчих зборів, якщо така була утворена, інформація про утворення та роботу ініціативної групи.

 

60. Представник ініціативної групи доповідає на установчих зборах про результати діяльності ініціативної групи, надає інформацію про дотримання передбачених цим Положенням строків організації проведення установчих зборів, надає інформацію про заяви, що надійшли до ініціативної групи та про рішення ініціативної групи за результатами їх розгляду, зокрема у разі, якщо до списку учасників установчих зборів не включено певного заявника(ів) наводяться доводи, які стали підставою для не включення певного заявника(ів) до списку учасників установчих зборів.

 

61. За результатами наданої представником ініціативної групи та іншими учасниками установчих зборів інформації установчі збори затверджують остаточний список  учасників, схваливши рішення ініціативної групи про список учасників установчих зборів або скоригувавши такий список у разі, якщо до цього списку було безпідставно включено та/або не включено певних заявників.

 

62. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради АМКУ оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України