Головна » Звернутися

Як звертатися до Антимонопольного комітету України у випадках порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції)

Порядок розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про захист від недобросовісної конкуренції, органами Антимонопольного комітету України визначено главою VII Закону України «Про захист економічної конкуренції», главою 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також Правилами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами). 

Особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другого частини першої статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції" або частини першої статті 28 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", є суб'єкти господарювання - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.

Під час розгляду заяви, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заявник(и) наділяється процесуальними правами, визначеними статтями 40, 47 та 55 Закону України «Про захист економічної конкуренції», статтями 24 - 26 та 29 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Особи, права яких не порушуються внаслідок неправомірних дій у конкуренції, можуть повідомляти Комітет, його територіальні відділення про дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Такі повідомлення не є заявами про порушення у розумінні абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції». У разі, якщо внаслідок такого повідомлення Комітетом буде розпочато розгляд справи про порушення, особа, яка його надала, не має процесуальних прав заявника у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, звертаються до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень протягом шести місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав. Закінчення вказаного строку звернення із заявою про недобросовісну конкуренцію є підставою для відмови у розгляді заяви. Однак, якщо Антимонопольний комітет України, його територіальне відділення визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою, порушене право підлягає захисту.

Відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у випадках, коли порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку (тобто, коли існують формальні ознаки складу порушення, але негативні наслідки для конкуренції на ринку є незначними), заявнику може бути відмовлено у розгляді справи, про що приймається відповідне розпорядження.

Відповідно до пункту 17 Правил розгляду справ, заяви про порушення у справах, підвідомчих адміністративній колегії територіального відділення Комітету, подаються до відділення за місцем вчинення порушення або за місцем знаходження відповідача, або за місцем настання наслідків порушення. Заяви про порушення в інших справах подаються до Комітету.

Відповідно до пункту 18 Правил розгляду справ заява про порушення має подаватися у письмовій формі і містити:

·    найменування органу, до якого подається заява (Комітет чи відповідне територіальне відділення Комітету);

·    найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін (заявника і відповідача), їхнє місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), інші реквізити сторін, зокрема поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), адресу електронної пошти;

·    ім'я контактної особи (для юридичних осіб), номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), а також, якщо така є, адресу електронної пошти;

·    зміст вимог, зокрема очікувані заявником від органів Комітету рішення;

·    виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності відповідача, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

·    інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у заяві;

·    перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.

Заява підписується повноважною посадовою особою заявника - юридичної особи або його представником, заявником - фізичною особою або його представником.

До заяви додаються наявні у заявника документи та інші матеріали, що підтверджують викладені у заяві обставини.

Відповідно до частини п’ятої пункту 18 Правил розгляду справ, якщо заява подається представником, у ній зазначаються найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові для фізичних осіб) представника, його поштова адреса, а також, якщо такі є, номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), адреса електронної пошти. Одночасно із заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана верховною Радою України.

Відповідно до частини шостої пункту 18 Правил розгляду справ, у разі подання заяви про порушення, доведення якого потребує дослідження ринку, заявниксуб’єкт господарювання у заяві висловлює міркування стосовно товарних і територіальних (географічних) меж відповідного ринку, становища суб’єктів господарювання на цьому ринку. Заявник також подає відому йому інформацію про осіб, пов’язаних із відповідачем (відповідачами) відносинами контролю відповідно статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до пункту 19 Правил розгляду справ заява про порушення розглядається протягом 30 календарних днів, а у разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду заяви може бути подовжений державним уповноваженим, головою відділення на 60 календарних днів, про що письмово повідомляється заявнику.

Якщо щодо відповідача, зазначеного у заяві, вже порушено справу за наведеними у заяві ознаками порушення, заява може бути приєднана до цієї справи, про що письмово повідомляється заявнику.

Встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у пункті 18 цих Правил, і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявника і надає йому строк для усунення недоліків. 

Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви.

У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк заява може бути залишена без розгляду, про що письмово повідомляється заявнику.

Якщо заявник відмовився від заяви, вона залишається без розгляду, що не є перешкодою для продовження Комітетом, відділенням дослідження з питань, порушених у заяві.

Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету, відділення з повторною заявою про порушення.

Відповідно до пункту 191 Правил розгляду справ у разі надходження від заявника вмотивованого клопотання про початок розгляду справи за власною ініціативою органів Комітету через можливість настання негативних для заявника наслідків, пов'язаних із поданням заяви, розслідування за заявою, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочинаються за власною ініціативою органів Комітету.

З метою захисту інтересів заявника, яким подано таке клопотання, для відповідної заяви та доданої до неї інформації встановлюється режим інформації з обмеженим доступом. Такий режим не може встановлюватися (зберігатися), якщо забезпечення конфіденційності інформації про заявника перешкоджає доведенню порушення. У разі забезпечення конфіденційності інформації про заявника, за ним зберігаються його права та обов'язки.

Відповідно до пункту 192 Правил розгляду справ органи Комітету можуть відмовити у розгляді заяви, поданої одним і тим же заявником з одного й того ж питання, якщо питання, порушені у раніше поданій заяві, розглянуті по суті.

Відповідно до пункту 20 Правил розгляду справ, у разі не виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноважений, голова відділення відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється заявнику.

Відповідно до пункту 201 Правил розгляду справ, у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за наявності підстав, передбачених законом, зокрема частиною третьою статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", провадження у справі не розпочинається.

Заявнику може бути відмовлено у розгляді справи на підставі частини другої статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції", коли дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на ринку.

Відповідно до пункту 202   Правил розгляду справ, розпорядження про початок справи або відмову в розгляді справи на підставі статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підвідомчої Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, приймає державний уповноважений Комітету.

Відповідно до пункту 203  Правил розгляду справ, розпорядження про початок справи або відмову в розгляді справи на підставі статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підвідомчої адміністративній колегії територіального відділення Комітету, приймає адміністративна колегія територіального відділення Комітету.

 

 

Консультаційний центр  |  Фотогалерея  |  Мапа сайту  |  Файловий архів
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше
© Кіровоградське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України